Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi

HİZMET REZERVASYON/ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR

İşbu Sözleşme, AYATATUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ.(Bundan böyle NEW ROADS TRAVEL AGENCY  olarak anılacaktır.) ile hizmeti satın alan MÜŞTERİ arasında akdedilmiştir.

2- KONU

İşbu Sözleşme, sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Voucher, Tur Programı ve Alındı Belgesi'nde belirtilen hizmetleri kapsar.

3-GENEL HÜKÜMLER

MÜŞTERİ, işbu Sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış bedeli ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgiler içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu; yurtdışı konaklamalarında pasaportunu, geçerli vizesini ve nüfus cüzdanını, Kıbrıs turlarında ise nüfus cüzdanını yanında bulunduracağını, pasaport ile ilgili herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ'nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, vize eksikliği, , konsolosluktan ret gelmesi, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.) çıkışının engellenmesi veya Türkiye'den çıkış yapılan ülkede pasaport, vize ve benzeri muamele eksiklikleri ve/veya aykırılıkları nedeniyle ülkeye girişin engellenmesi durumunda NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını ve vize çıkmaması durumunda ücret iadesinin olmayacağını; bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, tur esnasında kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan NEW ROADS TRAVEL AGENCY'nin veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin ve/veya NEW ROADS TRAVEL AGENCY çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını; işbu Sözleşme'nin imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atmayacağını, aksi halde NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin Sözleşme konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ'nin iade hakkının bulunmadığını; MÜŞTERİ'nin işbu Sözleşme konusu Paket Tur kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve program dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini; ifa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği NEW ROADS TRAVEL AGENCY 'nin yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)in bu sözleşmeyi okuyup imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. NEW ROADS TRAVEL AGENCY, broşürde belirtilen bilgiler ile işbu Sözleşme'de düzenlenen hususların paralel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin Sözleşme'yi kısmen veya tamamen ihlal etmesi halinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır. NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı ve hasarı durumlarında; MÜŞTERİ'nin NEW ROADS TRAVEL AGENCY 'ye  kayıp veya hasar tutanağı düzenlettirmesi koşuluyla, bagajın içinde bulunan eşyaların maddi ve manevi değeri ile sair vasıflı özellikleri gözetilmeksizin, hizmet bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının ½'si, kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak NEW ROADS TRAVEL AGENCY  tarafından MÜŞTERİ'ye ödenir. NEW ROADS TRAVEL AGENCY, kendisine yazılı olarak kıymetleriyle birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın kaybolmasından, çalınmasından veya hasarından en çok ulaşım bedeli kadar sorumludur. NEW ROADS TRAVEL AGENCY, hizmetin başlamasından sonra oluşan mücbir sebep hali ya da MÜŞTERİ'nin veya üçüncü kişinin sorumlu olduğu ya da hava/kara taşıyıcısının kusur veya ihmalinden kaynaklanan haller dışında, işbu sözleşme kapsamındaki hizmeti aksatan her türlü sebepten sorumludur. NEW ROADS TRAVEL AGENCY  sorumluluğu dâhilindeki hallerde, MÜŞTERİ aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ hükümleri uyarınca, MÜŞTERİ'ye bedel iadesi veya ikame hizmet sunumu şeklinde tazmin edebilir. Ek veya ikame hizmetlerin, MÜŞTERİ tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması MÜŞTERİ'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

4.HİZMET BEDELİ VE CAYMA HAKKI

Sözleşme bedeline Rezervasyon Belgesi'nde (Bundan böyle Voucher şeklinde anılacaktır.) belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Bunlar haricindeki hizmetler ekstra ücrete tabiidir. Kayıt anında yurtdışı hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise hizmetin başlamasından en geç 20 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilememesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %35'i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, otele giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek bedelin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür. Özel ürün ve hizmetlerde bakiyenin, hizmetin başlamasından en geç 60 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek hizmet bedelinin %35'i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ'ye fatura edilir.

İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur.

Sözleşme konusu işin iflasından sonra MÜŞTERİ'nin Sözleşme bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının NEW ROADS TRAVEL AGENCY'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini NEW ROADS TRAVEL AGENCY'ye  ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

5.MÜCBİR SEBEP, FESİH VE DEVİR

NEW ROADS TRAVEL AGENCY  'nin Sözleşme'yi haksız olarak feshetmesi halinde KUŞADASI GEZİ REHBERİ, MÜŞTERİ'nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri MÜŞTERİ'ye iade eder.

Sözleşme'nin feshi, kayıt edilen müşteri sayısının Paket Turun düzenlenmesi için gerekli olan sayıya ulaşmaması, NEW ROADS TRAVEL AGENCY  her türlü özeni göstermiş olmasına rağmen hizmetin başlamasına veya devamına engel teşkil eden, olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar kara, hava ve deniz taşıyıcılarından kaynaklanan sebepler vb. mücbir sebeplerden ötürü Sözleşme'nin NEW ROADS TRAVEL AGENCY 'nin tarafından feshi halinde MÜŞTERİ'nin tazminat hakkı doğmaz.

MÜŞTERİ'nin (özel ürünler hariç olmak üzere) Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 15-7 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %35'ini, 7 günden az bir süre kala ise tamamını NEW ROADS TRAVEL AGENCY'ye ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri fesih hükmünde olmakla, yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir.

MÜŞTERİ'nin erken rezervasyon gibi özel ürünlerde, Sözleşme'yi hizmetin başlamasından 60 gün öncesine kadar feshetmesi halinde, MÜŞTERİ'ye o ana kadar ödediği ücretin tamamı iade edilir. MÜŞTERİ, Sözleşme'yi 59-31 gün öncesine kadar feshederse hizmet bedelinin %25'ini, 30-15 gün öncesine kadar feshederse %50'sini, 14-7 gün öncesine kadar feshederse %75'ini, 7 günden az bir süre kala feshederse tamamını NEW ROADS TRAVEL AGENCY'ye  ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'nin kendisi veya birinci derece akrabalarının rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü T.C. devlet hastanelerinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnasıdır.

MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 7 gün öncesine kadar hizmeti istediği kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. MÜŞTERİ, tüm fesih/devir taleplerini hizmetin başlangıcından evvel NEW ROADS TRAVEL AGENCY'ye yazılı olarak sunmakla yükümlüdür.

MÜŞTERİ'nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda NEW ROADS TRAVEL AGENCY, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme ve Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ'ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, ulaşıma ait hizmet bedellerinden kaynaklanan fark bedelleri MÜŞTERİ tarafından ödenecektir.

NEW ROADS TRAVEL AGENCY, MÜŞTERİ'ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında NEW ROADS TRAVEL AGENCY, hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. MÜŞTERİ, bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedelini iade alma hakkına sahiptir.

6.-SAİR HÜKÜMLER

Hizmetin Paket Tur olması halinde, Paket Turun eksik ya da hiç verilmemesi halleri 1618 sayılı Yasa'nın 12. Maddesi gereğince sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı, Paket Tur bedeli kadardır. MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere Paket Tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir.

İşbu Sözleşme'nin bir veya birden fazla maddesinin herhangi bir nedenle geçersiz sayılması halinde, Sözleşme'nin diğer hükümleri bu geçersizlikten etkilenmeyecek ve yürürlükte kalacaktır.

MÜŞTERİ, AYATATUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ 'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı isteyeceği herhangi bir kanaldan iptal etmek isterse NEW ROADS TRAVEL AGENCY bilgilendirmeyi sonlandıracağını taahhüt eder.

İşbu Sözleşme'nin ifasından doğan her türlü uyuşmazlıkta Türk Hukuku uygulanacak ve KUŞADASI Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Altı (6) madde üç (3) sayfadan ibaret işbu Sözleşme taraflarca detaylı olarak müzakere edilerek iki (2) nüsha halinde imzalanmış olup, imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

AYATATUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ


KULLANIM SÖZLEŞMESİ:

 

WEB SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI:

 

Web sitemizi kullanmadan önce lütfen, Web Sitesi Kullanım Şartlarını dikkatlice okuyunuz. Siteye erişen, form dolduran veya kullananlar aşağıda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Eğer bu koşul ve hükümlere bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız siteyi kullanmayı durdurabilir, erişiminizi sonlandırabilirsiniz. New Roads Travel Agency – Ayatatur Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Ltd. Şti. sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler, yenilenmiş sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal yürürlülük kazanır.

 

1.)Fikri Mülkiyet ve Telif Hakları, Ticari Markalar

 

1.1www.kusadasigezirehberi.com web sitesinde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, html kodları, veri tabanı, grafik yazılım, ürün, metinler, bilgiler, raporlar, resimler, ticari markalar ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları New Roads Travel Agency – Ayatatur Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Ltd. Şirketine firma ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. www.kusadasigezirehberi.com sayfasını ziyaret edilmesi veya bu web sayfasında ki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

1.2. Bu web sayfasında yer alan tüm materyaller hiçbir şekilde kopyalanıp çoğaltılamaz, izinsiz yayınlanamaz, sunulamaz ve aktarılamaz. Web sitesinin bütünü veya bir kısmı ile alınıp, kısmi değişikliler ile başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Kullanılması gerekli görüldüğü takdirde; anlaşılabilir ve belirgin bir şekilde “New Roads Travel Agency -tüm hakları saklıdır” ibaresi eklenmek zorundadır.

1.3. Kullanıcı, web sayfasında bulunan ürünleri, bigileri, her türlü veritabanını, resimleri, metinleri, ikonları, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, web sitesi, software kodları, html kodu ve diğer kodlar ile tasarımları, kataloglar ve listeleri kısmen ya da tamamen çoğaltamayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, online ya da diğer bir yöntem kullanılmak suretiyle göndermeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla, New Roads Travel Agency ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

1.4www.kusadasigezirehberi.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, resim, açıklama ve duyuru, kısaca "tüm materyaller" sadece tanıtım ve bilgi amaçlıdır. Kullanıcı hiçbir şekilde web sayfasında yer alan "materyal" lerin hatalı olduğu ya da bu bilgilere istinaden zarara uğradığı iddiasında bulunamaz. Kullanıcı, bilgileri referans alarak bir işlem yapmak niyetinde olduğunda, nihai ve güvenilir enformasyonu, New Roads Travel Agency yetkilisinden temin etmekle yükümlü olduğunu ve web sayfasında yayınlanan bilgilerin güncel olmaması nedeniyle, New Roads Travel Agency’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul eder.

1.5. www.kusadasigezirehberi.com web sayfasının virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tüm gerekli tedbirler alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcının, www.kusadasigezirehberi.com  web sayfasını kullanması nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından, siteyi kullanımı sırasında herhangi bir kişisel verisinin kötü niyetli 3. kişiler tarafından ele geçirilmesi halinde doğabilecek maddi ve manevi zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

2.)Kullanıcı Bilgileri, Form Doldurma ve İletişim:

2.1. www.kusadasigezirehberi.com web sayfamızda kullanıcıların dolduracakları talep ve rezervasyon formlarının yer aldığı bölümler bulunmaktadır. Bu bölümlerin doldurulması esnasında kullanıcıların sunmuş oldukları bilgiler KVKK yasaları doğrultusunda özenle korunmaktadır. Doğru bilgilerin verilmesi koşulu bulunmaktadır.

2.2. Bilgi veya rezervasyon formlarının doldurulması esnasında, küfür, tehdit, tahrik, rahatsız edici sözler ve kanuna aykırı içerikler kullanma ve başkalarının kanuni, kişisel haklarına zarar verme amacı içerisinde asılsız bilgi paylaşımı kullanım koşullarına aykırı olduğunu ve bundan dolayı doğabilecek her türlü yasal müdahaleyi kabul etmiş sayılır.

2.3. Bilgi veya rezervasyon formlarının kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek olarak kullanılmaları yasaktır. Kullanıcılarının bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.

3.) Kullanım Sözleşmesinde Revize Ve Değişiklik:

3.1. New Roads Travel Agency, herhangi bir sebep göstermeksizin önce veya sonra ihbarda bulunmaksızın bu kullanım şartlarını değiştirme, ilavede bulunma veya yenileme hakkını saklı tutar.

3.2. www.kusadasigezirehberi.com web sayfasında yer alan tüm içerikler sürekli kontrol edilip güncellenmektedir. Buna rağmen site üzerindeki tur bilgileri, fiyatlar, ödeme koşulları ve kampanyalar gerek teknolojik aksaklıklar gerekse sistem güncellemelerinden kaynaklanan eksik ya da hatalardan New Roads Travel Agency – Ayatatur Turizm Seyahat Organizasyon ve Ticaret Ltd. Şirketi sorumlu tutulamaz.

4.) Bilgi Paylaşımı ve Link Verme:

4.1. Web sayfamızdan doğrudan veya dolaylı yöntemler ile sitelere bağlantı linki verilebilir. Bu bağlantılar, reklam veya bilgi amaçlıdır. Kullanıcı, site üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde www.kusadasigezirehberi.com’ un hiçbir kontrolü olmadığı için, www.kusadasigezirehberi.com’un linklerinin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden, bu web sayfaları ve kaynakları üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder. Kullanıcı ayrıca www.kusadasigezirehberi.com’un herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde, bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek, bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ya da neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar ve kayıptan doğrudan ya da dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul eder.

 AYATATUR TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİC. LTD. ŞTİ